باران صدای گریه ی غمگین دختری است

باران صدای گریه غمگین دختری است/ که روزهای آمده را درد میکشد

اسفند 93
1 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
2 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
2 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
10 پست