شعر دلتنگی و زمستان

 برای همه مان شاید پیش بیاید که اثاری داشته باشیم که به داشتنشان افتخار نکنیم

شاید پیش بیاید که کارهایی در پرونده های هنری و ادبی مان پیدا شود که خود بیش از هر کس به مشکلاتش آگاه باشیم و بر نقصانهایش وقوف داشته باشیم

شاید پیش بیاید که ....

برای همه مان شاید....

برای همین بر آن شدم تا کاری را بگذارم در اینجا آنهم با مدرک زمان درجش که شاید تنها برای البوم شخصی ام نگه داشته بودم و داشت برای خودش بین باقی مدارک خاک میخورد تا به ظاهر دوستی با ادعای فرزند خواندگی این شعر بر خود بر آنم داشت تا بیایم و بگویم که حق نگهداری از اشعارم را به هیچ کس نبخشیده ام و اثارم فرزند خوانده هیچ کس نیستند

 

تنها همین

شاید از خواندنشان پر از غرور نشوم اما اینها در زمان خود بسیار غرور انگیز بودند

چه آنکه پله های پایینی همیشه راهی به سوی آسمان است و پر نقش ترین اثر را در این عروج دارد و پایین بودنشان دلیل بر فراموش شدگی و بی ارزش شدنشان نیست. حداقل نه آنقدر که آرام بمانی وقتی کسی ادعای مالکیتشان را میکند و ....

بگذریم باقی بقایتان

خانم ملیحه مقدم خوب میداند شاید که چه می گویم

ندارد

/ 0 نظر / 34 بازدید