می بوسمت تا گرم شه دنیام

پس می زنم مرگو از این لحظه

تنهاییمون با هم پر از عشقه

این جا پر از دوست داشتنه محضه

با احترام

*آتنا کوچکی*