می خوامت عین پیچک و دیوار

با اخرین بوسه توو اولین دیدار

 

  

××××

به تو که لحظه هایم را پر کردی...

بی اینکه بخواهم...

بی اینکه بدانی ...

×××

 

به شما که می ایید ... هستید و اینکه دارمتان بزرگترین دل گرمیم بوده و هست

با تقدیم احترام

اتنا کوچکی