در خوابهای منتظرم هر شب

می ترسم از عبور زمانهایی

که فکر می کنم به - خودمــــــــــــــــــــــــ -بــــــــــی تو

که فکر می کنم به دو تنهایی

 

 

×××××××××××××

 

ممنون که هستید

ممنون که سر می زنید

با احترام

آتنا کوچکی