از سالهای دیر و دور 

 

طعم خوبی است بوسه از لب تو 

طعم خوبی است این همآغوشی

با تو صحنه به صحنه رقصیدم

سن به سن، با تو جشنواره شدم

دست تو از تنم دراین ساخت 

در شبت عاقبت ستاره شدم 

آتنا آدینا

پاییز 89