شهیدی که بر خاک می خفت

سر انگشت در خون خود میزد و می نوشت

دو، سه سطر بر سنگ

به امید پیروزی واقعی

نه در جنگ

که بر جنگ

قیصر امین پور

برای روزهای سردتر از اندوه

باقی بقایتان